Bestuurders van Vereniging van Eigenaren kunnen ook te maken krijgen met milieuschade

asbest dak.jpg29-03-2022 09:00 29-03-2022 09:00

Als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren kunt u te maken krijgen met milieuschade. Bij een brand in uw gebouw kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen, ook kan de grond vervuild raken door bluswater. De saneringskosten kunnen in die situaties torenhoog zijn. Daarnaast kunt u getroffen worden door een brand of incident bij een naburig pand of bedrijf. In beide situaties bewijst de milieuschadeverzekering zijn nut.

WETGEVING
In januari 2011 kwamen bij een brand bij Chemie-Pack in Moerdijk grote hoeveelheden chemische stoffen vrij. De lucht, de grond en het bodemwater raakten verontreinigd, de schade bedroeg ruim 70 miljoen euro. De enorme schadepost werd veroorzaakt door de kosten voor de sanering van de vervuilde grond, opruimingskosten, gezondheidsschade, waterzuiveringskosten en milieuschade. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde dat Chemie-Pack in strijd met allerlei vergunningen handelde, verboden werkzaamheden uitvoerde en onvoldoende maatregelen nam om de veiligheid te waarborgen. Ook stelde de Onderzoeksraad vast dat de toezichthouders al jaren op de hoogte waren van de tekortkomingen bij Chemie-Pack en dat ze verzuimd hadden het bedrijf erop te wijzen de juiste maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen.

Om rampen zoals die bij Chemie-Pack te voorkomen, zet de overheid zich al jaren in voor bescherming van het milieu. Via allerlei wetgeving probeert de overheid te voorkomen dat de natuur wordt aangetast en dat natuurlijke hulpbronnen overmatig gebruikt worden. Ook wordt vervuiling tegengegaan en opgeruimd. Voorbeelden van die regelgeving zijn de Wet milieugevaarlijke stoffen uit 1985, de Wet bodembescherming/sanering (1986) en de Wet milieubeheer, die in 1993 werd ingevoerd. Is er sprake van een calamiteit die (mogelijk) gevolgen heeft voor het milieu, dan treedt onmiddellijk artikel 17.1 van die laatste wet in werking. 'Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan, dan dient diegene die dit betreft onmiddellijk maatregelen te treffen om (de kans op) herhaling te voorkomen en de gevolgen te bepreken.'

Behalve de meldingsplicht uit hoofde van de Wet milieubeheer volgde er ook een saneringsplicht. Die houdt in dat de getroffene een saneringsvergunning bij de provincie moet aanvragen en maatregelen moet nemen om (de kans op) uitbreiding tegen te gaan. Saneren mag pas nadat de vergunning ontvangen is, met herbouw of nieuwbouw moet worden gewacht tot de sanering helemaal voltooid is. Overigens houdt niet alleen de Nederlandse regering zich bezig met het milieu, ook de Europese Unie gebruikt haar invloed om het milieu te beschermen. Zo werd in 2004 de Environmental Liability Directive (ELD) ingevoerd, een Europese richtlijn die zegt dat bedrijven niet alleen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor milieuschade die door nalatigheid of opzet is veroorzaakt, maar ook voor schade die niet doelbewust is veroorzaakt.

llijk artikel 17.1 van die laatste wet in werking. 'Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan, dan dient diegene die dit betreft onmiddellijk maatregelen te treffen om (de kans op) herhaling te voorkomen en de gevolgen te bepreken.'

MILIEUSCHADE
Natuurlijk kunnen ook bedrijven die niet, zoals Chemie-Pack, met chemische stoffen werken te maken krijgen met milieuschade. Zoals een Vereniging van Eigenaren wanneer het pand wordt getroffen door bijvoorbeeld brand, hevige weersomstandigheden of ander van buitenaf komend onheil. Als gevolg hiervan kan er asbest vrijkomen en vervuild bluswater wegspoelen. Ook kunnen er milieubelastende stoffen in de lucht, de bodem of het (grond)water terechtkomen. Of de schade nu veroorzaakt wordt door een calamiteit op de eigen locatie of op die van een nabijgelegen pand, de sanerings- of opruimingskosten kunnen enorm oplopen.

 Want milieusaneringen zijn heel complex. Een verontreiniging door asbest heeft compleet andere gevolgen dan een bodemverontreiniging door olie. Ook de wet- en regelgeving van de sanering verschilt behoorlijk. Wat de vormen van sanering wél gemeen hebben, is dat er verschillende gecertificeerde partijen en instanties betrokken zijn bij de sanering én dat de gemiddelde sanering vaak maanden in beslag neemt.

VERZEKERINGSOPLOSSINGEN
Nederlandse verzekeraars bieden allerlei producten aan om de kosten van milieuschade te verzekeren. Denk aan de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, de brandverzekering en de milieuschadeverzekering (MSV). Bij de aansprakelijkheidsverzekering zijn een aantal schades niet gedekt. Bijvoorbeeld de aanspraken tot vergoeding van zaakschade aan de bodem, het oppervlaktewater of enige (ondergrondse) watergang. Ook de aansprakelijkheid voor schade in verband met milieuaantasting is niet gedekt, net als schade door of die verband houd met asbest. Deze laatste uitsluiting geldt ook voor kosten ter voorkoming of vermindering van asbestschade.

Bij de brandverzekering zijn de kosten gedekt voor wat betreft het afbreken, wegruimen en afvoeren. Maar dit geldt alleen voor verzekerde zaken bovengronds, op het betreffende risicoadres. De opruimingskosten van verontreinigde bodem, oppervlaktewater of (ondergrondse) watergang vallen nadrukkelijk niet onder de dekking van de brandverzekering.

De milieuschadeverzekering is een directe verzekering, wat betekent dat niet de aansprakelijkheid, maar de milieuschade moet worden aangetoond om dekking te hebben. De MSV biedt dekking voor de financiële gevolgen van bodemverontreiniging, waterverontreiniging en verontreiniging door asbest en dit geldt zowel voor het eigen terrein als voor het terrein van derden. Daarnaast kan inkomende milieuschade optioneel worden meeverzekerd, al is de vergoeding hiervoor meestal gemaximeerd. Niet verzekerd op de MSV is luchtverontreiniging, bestaande verontreiniging, personenschade, milieuschade door opslag in ondergrondse tanks en nalatigheid ten opzichte van het milieu.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Of wilt u advies over de milieuschadeverzekering?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

« Terug

Scroll naar boven