Het verzekeren van zonnepanelen. Hoe werkt dat precies en waar moet u op letten?

Verzekeren van zonnepanelen19-01-2023 11:07 19-01-2023 11:07

Het plaatsen van zonnepanelen neemt een grote vlucht. Leden van VvE’s of huurders kunnen zonnepanelen plaatsen op het gebouw en daarvoor is wel toestemming nodig van de Algemene Leden Vergadering.Of de VvE krijgt het verzoek het dak te verhuren voor het plaatsen van zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen neemt de nodige risico’s met zich mee. De kans op schade door brand bijvoorbeeld neemt toe door het plaatsen van zonnepanelen. Als er geen aanvullende afspraken gemaakt worden dan zijn de zonnepanelen na plaatsing eigendom van de VvE. Dat kan gevolgen hebben als er na een brand verontreiniging ontstaat door restanten van de verbrande zonnepanelen. Wij behandelen een aantal aandachtspunten voor de beheerder van de VvE.

Kans op schade door zonnepanelen beperken

Een aantal belangrijke oorzaken van schade door zonnepanelen zijn hieronder vermeld. Voordat de beheerder toestemming verleent voor het plaatsen van de zonepanelen is het van belang om aandacht aan deze onderwerpen te besteden. Dat kan ernstige schades voorkomen. Veel schades kunnen trouwens beperkt worden door er voor te zorgen de installatie van de zonnepanelen  door een gecertificeerd installateur wordt gedaan. Het probleem op dit moment is dat er  te weinig gecertificeerde installateurs zijn om aan de vraag in de markt te voldoen.

Oververhitting van panelen

Door een gebrek in de aangebrachte panelen kan oververhitting ontstaan. De hitte kan zo groot zijn dat het onderliggende dak in brand vliegt. Dit geldt vooral voor het plaatsen van zonnepanelen op brandgevoelige daken. De oververhitting kan ook optreden door onvoldoende ventilatie van de panelen waardoor de opgebouwde warmte niet kan worden afgevoerd.

Oververhitting van omvormers

Ook omvormers kunnen oververhit raken. Ook hier dient voldoende aandacht te zijn voor ventilatie. De omvormers dienen op een niet brandbare ondergrond te worden geplaatst.

Vlamboog door slechte verbinding van de gebruikte kabels

Doordat er onvoldoende verbinding is door de gebruikte kabels en klemmen kunnen vonken gaan overslaan waardoor brand kan ontstaan, dit kan leiden tot brand op het dak maar ook in de ruimten waarin de installatie geplaatst wordt. De gevolgen van overspringen de vonken zijn te zien in deze video . Zorg voor een goede installatie, maar ook voor een keuring van de installatie, voor in gebruikname om dit te voorkomen. Een goede keuring is een keuring die bijvoorbeeld voldoet aan de Scope 12 norm.

Gevolgen van een brand van zonnepanelen

Als zonnepanelen in brand raken kan er een enorme warmteontwikkeling ontstaan. Hierdoor ontstaan verbrande delen en onverbrande delen. Door de grote warmteontwikkeling stijgt de lucht op en gaan in de rook allerlei stoffen mee. Deze afvalstoffen kunnen daarna in een groot gebied neerslaan. Soms vele kilometers ver. Dit afval moet vaak opgeruimd worden. De gemeente kan hiervoor een verplichting opleggen als het afval wordt gezien als een vervuilende stof. Dat is op dit moment nog niet het geval.

Het is voor de VvE belangrijk een inschatting te laten maken van dit risico en te bekijken welke verzekeringsmogelijkheden er zijn.

Opruimingskosten

De uitgebreide opstalverzekering geeft dekking voor opruimingskosten. De kosten om de beschadigde delen van het gebouw op te ruimen. Deze dekking geldt wanneer de zonnepanelen verzekerd zijn. Soms zijn de opruimingskosten alleen verzekerd op het eigen perceel soms ook daarbuiten. Meestal is 10% van de totale verzekerde som beschikbaar voor opruimingskosten. Op dit moment zijn er nog geen goede instrumenten om te berekenen welke bedragen nodig zijn voor het opruimen van verbrande zonnepanelen.

Verzekerd zijn de kosten van het opruimen. Eventuele gevolgschade, zoals bedrijfsschade omdat bijvoorbeeld de vervuilde terreinen niet te gebruiken zijn door de vervuiling, is niet verzekerd.

Voordat de beheerder van de VvE toestemming geeft voor het plaatsen van zonnepanelen dient de beheerder een inschatting te maken van de risico’s die er ontstaan na de plaatsing van de panelen.   Als sprake is van verhuur van het dak om zonnepanelen te plaatsen vraag dan om garanties aan de eigenaar van de zonnepanelen. Overleg in elk geval met de verzekeringsadviseur over de dekking die in de verzekeringen van de VvE wordt gegeven voor de risico’s van de zonnepanelen.

Aansprakelijkheid

Als terreinen bedekt zijn met afval van verbrande zonnepanelen kan dat aansprakelijkheid voor de eigenaar van het gebouw opleveren. Als het gebouw een gebrek vertoont, en daardoor schade ontstaat aan andere partijen, is de eigenaar, in dit geval de VvE, aansprakelijk voor deze schade. Deze schade zal gedekt zijn op de aansprakelijkheidsverzekering van de VVE als sprake is van schade aan personen en/of zaken en de gevolgen daarvan.

De vraag is of sprake is van materiele schade aan zaken als daarop verbrande delen van zonnepanelen liggen. Als er niets is beschadigd keert de verzekering niets uit, ook al is de VVE wel aansprakelijk voor de schade. De VvE zal door de eigenaar van de zonnepanelen gevrijwaard moeten worden voor dergelijke schade.

Nog veel onzekerheid

Zonnepanelen zijn relatief jong. Er zijn nog veel vragen waarop geen duidelijk antwoord gegeven kan worden. Belangrijk is dat de beheerder aandacht heeft voor dit onderwerp en wanneer het ter sprake komt direct contact opneemt met de schade-adviseur om te bespreken met welke mogelijke problemen rekening gehouden dient te worden.

« Terug

Scroll naar boven