Open menu

Kok Assurantiën

onroerend goed verzekerd
Vragen of meer informatie? Bel 010– 288 49 73.

Aanpassing voorwaarden per 1 april 2018

Classicpolis 2018-2

Hybridepolis 2018-2

U heeft bericht ontvangen dat de voorwaarden van uw polis zijn gewijzigd. Hieronder benoemen we alle wijzigingen en lichten wij deze toe.

Algemene voorwaarden

Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor wordt de privacywetgeving in de hele Europese Unie hetzelfde. Door de AVG krijgt u meer te zeggen over de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft uw verzekeraar meer verplichtingen bij het verwerken van die gegevens. Deze verplichtingen heeft VVE Assuradeuren opgenomen in haar voorwaarden.

Modernisering polisvoorwaarden

  • Onderdeel Algemeen artikel 6.1 Tussentijds aanpassen. De termijn van 2 maanden is vervallen.
  • Onderdeel Definities artikel 49.4 Brand > na de eerste zin is de volgende zin toegevoegd: “Derhalve is onder andere geen brand:…”
  • Toegevoegd aan definities (art. 49) is: Hagelschade: Schade door hagel aan daken, dakgoten en regenafvoerpijpen.
  • Toegevoegd aan art. 19.6.2 is:  Deze dekking geldt niet voor asbesthoudend materiaal, inclusief de zich daaronder bevindende isolatie en constructie, dat niet door de gedekte gebeurtenis is beschadigd, maar wel op last van de overheid moet worden verwijderd, afgevoerd of vervangen.
  • Toegevoegd aan artikel 23.2 is: Als de eerste twee experts over de benoeming van de derde expert geen overeenstemming bereiken, dan leggen partijen een verzoek neer bij de rechtbank om een keuze te maken. De keuze is bindend.
  • Toegevoegd aan art. 19.2;  Alle experts moeten zijn ingeschreven in het NIVRE of bij een vergelijkbare brancheorganisatie. Deze organisatie houdt zich aan de 'Gedragscode expertiseorganisaties'. In de statuten en reglementen van deze organisatie: - staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure, - zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts. Wanneer experts niet voldoen aan deze eisen, dan komen de kosten niet voor vergoeding in aanmerking.

Aanpassing voorwaarden rondom asbest

Binnenkort neemt de overheid een besluit over het verwijderen van asbestdaken en -gevels. De verwachting is dat deze in 2024 verboden worden. VVE Assuradeuren past hierop vooruitlopend de voorwaarden rondom asbest aan. De vergoeding voor schade aan asbesthoudende daken en gevels wordt door VVE Assuradeuren de komende jaren afgebouwd. De verzekeraar vergoedt in 2018 25% van de herbouwwaarde van het beschadigde deel. In 2019 wordt dit 20%, in 2020 15%, in 2021 10% en vanaf 2022 5%. Delen die niet beschadigd zijn, vergoedt VVE Assuradeuren niet. Ook niet als de overheid verplicht dat deze worden vervangen of afgevoerd. Bijgaande clausule wordt per eerstkomende premievervaldatum vanaf 01-04-2018 van toepassing verklaard op de rubriek gebouwen van de bovenvermelde pakketverzekering.

De bovenstaande afschrijvingsregeling betreft alleen asbest dak- en gevelbedekkingen: asbest dat in contact staat met de buitenlucht en door verwering zorgt voor verspreiding van asbestvezels. Asbesthoudende toepassingen aan de binnenkant van gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot, vallen hier niet onder. Boeidelen, dakgoten, pijpen en dergelijke zijn geen dak- of gevelbedekking en vallen dus buiten de maatregel.

Heeft uw VvE een geldige voortaxatie, dan geldt de afschrijvingsregeling niet

Bij een geldige voortaxatie is de getaxeerde waarde uit het rapport het uitgangspunt voor het bepalen van de schadevergoeding van het beschadigde deel van het dak of de gevel. Moet op last van de gemeente het volledige asbestdak of de -gevel worden vervangen, dan vergoedt VVE Assuradeuren dus alleen het beschadigde deel. In het verleden was het zo dat de verzekeraar op een dak van bijvoorbeeld 100 m2 met een schade van bijvoorbeeld 1 m2, de volledige vervanging van het dak betaalde. VVE Assuradeuren betaalde zo de toekomstige renovatiekosten van de VvE. Dat doet VVE Assuradeuren vanaf 2018 niet meer.

Wijziging rubriek Rechtsbijstand

Voor de rubriek Rechtsbijstand wordt de clausule “Geen dekking geschillen bestuurders” van toepassing. De dekking wordt hiermee niet gewijzigd, maar de clausule geeft een toelichting van de dekking.  De reden hiervan is als volgt:

De verzekerden op de rubriek Rechtsbijstand zijn:

  • de VvE als behartiger van de belangen van de gezamenlijke eigenaars;
  • de bestuurders van de VvE voor conflicten uit gebeurtenissen waarbij zij bevoegd zijn om namens de VVE te handelen.

De teksten in de verzekeringsvoorwaarden van de rubrieken Rechtsbijstand en de Bestuurdersaansprakelijkheid zijn met elkaar verweven. Hierdoor kan ten onrechte de indruk ontstaan dat op de rubriek Rechtsbijstand ook dekking wordt geboden voor conflicten (verweer kosten) van natuurlijke personen in geval van (vermeende) fouten in de hoedanigheid van bestuurder, toezichthouder of medebeleidsbepaler. Dit risico is echter specifiek verzekerd op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Mocht de VvE nog geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten dan is ons advies om deze dekking alsnog in orde te maken. Wij zijn u daarbij graag van dienst!

Wijziging tekst art. 49.8e – geschillen uit overeenkomsten

Art. 49.8 e is herschreven. De lay-out van dit artikel in de oude polis voorwaarden zorgde voor verwarring over de dekking van de rubriek rechtsbijstand in het geval van een geschil bij verbouwing, reparatie of onderhoud wanneer dit geen verband houdt met een verborgen gebrek.

Contact

Heeft uw vragen over de polisvoorwaarden of de wijzingen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via 010 - 288 49 73.