Open menu

Kok Assurantiën

onroerend goed verzekerd
Vragen of meer informatie? Bel 010– 288 49 73.

Overstromingsverzekering

Al vanaf € 90,- per jaar

Nederland is een waterland en grotendeels overstroombaar. Een kwart van ons land ligt onder zeeniveau en bijna een derde is overstroombaar vanuit rivieren. 9 miljoen mensen lopen het risico slachtoffer te worden van een overstroming. Het klimaat veranderd waardoor de zeespiegel stijgt – deze eeuw waarschijnlijk nog met een halve meter –, het steeds vaker en harder regent maar er ook steeds langere perioden van droogten kunnen ontstaan. Hiermee wordt het overstromingsrisico steeds groter.

Kok heeft, samen met een verzekeraard, een vrijwilige overstromingsverzekering ontwikkeld voor VvE's. Deze verzekering beschermt de VvE tegen de financiële gevolgen van een overstroming. Als er schade ontstaat aan het gebouw, bijvoorbeeld als gevolg van een dijkdoorbraak, biedt deze verzekering een uiterking tot maximaal het verzekerde bedrag. Ook technische installaties, zoals liften, en bereddingskosten zijn gedekt.

De overstromingsverzekering van Kok Assurantiën is bij uitstek voor VvE’s een uitstekende oplossing. Als door een overstroming namelijk schade ontstaat aan bijvoorbeeld een kelderbox of de parkeergarage in uw gebouw, is er sprake van schade aan gemeenschappelijk eigendom. Op het moment dat een VvE onvoldoende financiële middelen in kas heeft om de schade te kunnen herstellen en er geen overstromingsverzekering is gesloten, zal de schade ten laste komen van alle VvE-leden. Met de overstromingsverzekering van Kok Assurantiën behoren dergelijke onaangename financiële verrassingen na een overstroming tot het verleden.

Afhankelijk van de keuze om 10%, 50% of 100% van de herbouwwaarde van het opstal te verzekeren bent u al gedekt van € 90,- per jaar (exclusief 21% assurantiebelasting).

Veel gestelde vragen

Om overstromingen te voorkomen wordt Nederland beschermd door 3.500 kilometer aan primaire en 14.000 kilometer aan secundaire waterkeringen. De primaire waterkeringen worden periodiek getoetst om te zien of ze nog aan de Waterwet voldoen. Uit de meest recente toetsing blijkt dat een derde van de primaire waterkeringen niet voldoet aan de gestelde norm. Uit ander studies blijkt dat de overstromingskans vele malen groter is dan verondersteld zou worden op basis van de Waterwet.

Met een overstroming bedoelen we het overstromen van waterkeringen: zoals duinen, zeedijken, rivierdijken, kanaaldijken, permanente dammen, slootkanten, sluizen en spuien, stormvloedkeringen, kortom alle door of namens de Nederlandse overheid gecontroleerde waterkeringen die bedoeld zijn om het achterliggende gebied te beschermen. Ook waterschade als gevolg van het buiten haar oevers treden van sloten, rivieren en andere waterlopen wordt vanuit deze verzekering als overstroming beschouwd. Schade als gevolg van neerslag (hevige regenval, bijvoorbeeld) is niet gedekt onder deze verzekering.

 

Veel mensen veronderstellen dat in het geval van een (grote) overstroming de overheid wel de knip trekt. De Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (Wts) is echter slechts een vangnetregeling: er kunnen geen rechten aan worden ontleend en kosten worden slechts in beperkte mate en in specifieke gevallen toegekend.

In 2003 bezweek in Wilnis een veendijk als gevolg van droogte. Hierbij kwamen de tekortkomingen van zowel de opstal- en inboedelverzekering als de Wts weer eens aan het licht. Omdat de overstroming geen gevolg was van extreme lokale neerslag, viel de schade buiten de dekking van de opstal- en inboedelverzekering.

Tot overmaat van ramp kon men aanvankelijk ook niet rekenen op een vergoeding vanuit de Wts, aangezien er geen sprake was van een ontwrichtende ramp. Uiteindelijk is een groot deel van de geleden financiële schade uit coulance alsnog door de overheid vergoed vanuit de Wts. Desalniettemin was het voor de gedupeerden lange tijd onduidelijk of zij überhaupt een schadevergoeding konden verwachten.

Uit een consumentenonderzoek dat het Verbond van Verzekeraars door onderzoeksbureau GfK heeft laten uitvoeren, blijkt dat veel Nederlanders onterecht denken dat schade door een overstroming wordt gedekt door een opstal- of inboedelverzekering. Dit terwijl deze verzekeringen geen dekking bieden voor schade door een overstroming, maar slechts voor schade door hevige lokale neerslag.

Meer informatie

Neem voor informatie contact op met onze specialisten op 010 – 288 49 73 of stuur een mail aan overstroming@onroerendgoedverzekerd.nl